Correre i 1500 metri su pista

  FL 10 km
2  4000 m (RG + 40″) recupero 4′ + 4×400 m (RG) recupero 1′
3  FL 12 km
4  2×1000 m (RG + 20″, recupero 400 m FL) recupero 4′ + 4×400 m (RG) recupero 1′
5  FM 8 km
6  8×200 m (RG) recupero 200 m in souplesse

1  FL 10 km
2  3000 m (RG + 30″) recupero 4′ + 6×300 m (RG) recupero 1′
3  FL 12 km
4  2×1000 m (RG + 20″, recupero 400 m FL) recupero 4′ + 4×400 m (RG) recupero 1′
5  FM 8 km
6  10×200 m (RG) recupero 200 m in souplesse

1  FL 10 km
2  3000 m (RG + 30) recupero 4′ + 8×300 m (RG) recupero 1′
3  FL 12 km
4  2×1000 m (RG + 20″, recupero 400 m FL) recupero 4′ + 4×400 m (RG) recupero 200 m FL
5  FM 8 km
6  10×200 (RG) recupero 1′

1  FL 10 km
2  1000 m (RG) + 800 m(RG – 5″) + 600 m (RG – 10″) + 600 (RG – 10) + 400 m (al massimo) recupero 2′
3  FL 10 km
4 2 serie da 10×100 m (recupero 100 m al passo, a RG-25″) con recupero 10′ souplesse
5  FL 10 km
6  10×300 m (RG – 5″) recupero 1′

1  FL 10 km
2  6×400 m (i primi 200 RG, i secondi RG – 10″) recupero 200 m in souplesse
3  FP 8 km
4  2x(400 m – 400 m – 200 m). I 400 a RG, i 200 al massimo. Recupero 1′ fra le prove e 10′ fra le serie
5  FL 10 km
6  Gara su 3000 m (impegno: test).
Ultima settimana

L  FL 10 km
M  2×800 m (RG – 5) recupero 5′
M  FL 10 km
G  1000 m recupero 2′ 600 m recupero 1′ 400 m (tutti al RG)   
V  40′ FL + Allunghi
S  30′ FL + Allunghi + 300 m ritmo gara
D  Gara 1500 m.